جستجو در وبلاگ

نشر رایگان کتاب

کتاب شما را رایگان چاپ می کنیم

نویسندگان، محققین و اساتید محترم دانشگاهها
«کتاب بنویسید...مجوز با ما...چاپ رایگان با ما...حق تألیف هم بگیرید!»

ایمنی لیفتراک


توسط :Oshriyeh
دسته بندی موضوعی :نویسنده کتاب
 1397/05/21
 2:34 PM
ایمنی لیفتراک

استفاده صحيح از ليفتراك در هنگام كار بسيار مهم است كه در اين مورد بايد به موارد مهمي دقت شود .براي حفاظ گذاري ايمن درمحل عبورومرور،ازمحدوديت هاي ليفتراک مطلع باشدوبالابررابه سمت فردي که درمقابل اجسام ايستاده،نراند.قبل ازهدايت کاربربراي چرخاندن ليفتراک،اطمينان نمايدکه کارکنان درپشت منطقه مذکور قرارنگرفته اند.توجه ويژه اي به راهروها،درگاه هاوسايرمحل هايي که ممکن است عابرين پياده به مسيرعبورليفتراک قدم گذارند،نمايد.اجازه ندهدکه هيچکس زيرقسمت بالابرنده هرنوع ليفتراکي قرارگيرد(چه خالي وچه به صورت باردار).به عابرين پياده اجازه ندهدکه به ليفتراک هاي صنعتي پرقدرت نزديک شوندمگراينکه مکان امني به وسيله کارخانه سازنده،براي نزديک شدن ايجادشده باشد


ارسال نظر: