قیمت: رایگان
دانلود کتاب
تعداد دانلود : 24
مشخصات:
کد کتاب:  3139
دسته‌بندی:  روانشناسی
موضوع:  ازدواج
نویسنده: 
حجم فایل:  2
تعداد صفحات:  26
کلید واژه: 

مزاج و ازدواج

 
انتخاب همسر به کمک مزاج


با توجه به مط الب گفته شده در مورد امزجه ، مشخص است که براي خوشبخت شدن زوجین، ایجاد تفاهم بیشتر، ایجاد عش ق و صمیمیت و تطابق جسمی و روحی باید زن و شوهر داراي مزاج یکسانی باشند. یعنی فرد گرم
مزاج باید با فرد گرم مزاج ازدواج کند و فرد سرد مزاج با فرد سرد مزاج.
توجه شو د که مسئله مزاج یکی از مسائلی است که در تعین زوجه باید در نظر گرفت و دیگر مسائل مانند ایمان،
شرایط خانوادگی و ... نیز وجود دارد که در اینجا، جاي بحث در مورد آن نیست.
با ذکر چند مثال، علت تطابق مزاج زن و مرد مشخص می شود. بعبارتی:
«؟ چرا زوجین براي تفاهم بیشتر باید تطابق مزاجی داشته باشند »
همانطورکه گفته شد گرم مزاجان افرادي فعال و پر جنب و جوش هستند و سرد مزاجان افرادي کند و بیحال
هستند. حال اگر زن و شوهر داراي مزاج مختلف باشند به سختی می توانند همدیگر را تحمل کنند. این مسئله در
مورد دو دوست هم صادق است . در زندگی خوابگاهی به کثرت مشاهده شده است که افراد داراي مزاج مختلف
نمی توانند همدیگررا تحمل کنند و معمولا به رفتار همدیگر گیر م ی دهند. فرضا اگر همدیگر را تحمل کنند ، عشق
حقیقی بین آنها بوجود نخواهد آمد. فرد فعال و پر انرژي از فرد فعال و پر انرژي خوشش م یآید. تصور کنید زن و
شوهر براي یک مهمانی دعوت شده اند . زن مزاج سرد دارد و شوهر بسیار گرم است . شوهر به علت گرم مزاج
بودنش فوراً سر و وضع خود را مرتب کرده و آماده رفتن م یشود. اما زن به علت سرد مزاج بودنش بسیار کند عمل
کرده و شوهر مدت زیادي منتظر می ماند تا زن آمادة رفتن شود. حال اگر از این سنخ تضاد ها در زندگی زیاد باشد،
به مرور زمان عشق و علاقه زوجین را نسبت به هم کم خواهد کرد.