با خرید از فروشگاه آنلاین اینترنتی پایابوک،

به ازای هر مقدار خرید نقدی خود در هر نوبت خرید،

2% اعتبار هدیه

بصورت

ماهانه تا 20 سال،

به شما تعلق می گیرد

و با آن، می توانید

رایگان کتاب خریداری نمایید.